Sort Code چیست؟

عددی شش رقمی است مختص بانک های انگلستان و ایرلند که معمولا به صورت زوج زوج خوانده میشود به عنوان مثال عدد ۱۲۳۴۵۶ به صورت ۵۶-۳۴-۱۲ خوانده میشود. این عدد نشاندهنده بانک و شعبه افتتاح حساب کننده میباشد معمولا عدد اول و یا دو عدد اول نشاندهنده بانک و باقی اعداد نشاندهنده شعبه افتتاح حساب کننده میباشد. به عنوان مثال چنانچه کد ۰۱ در اول یک Sort Code باشد نشاندهنده این است که حساب در بانک National Westminster Bank است و چنانچه دو حرف اول ۱۳ یا ۱۴ باشد نشاندهنده بانک Barclays Bank است.
Sort Code
برای چک کردن Sort Code میتوانید از این وب سایت استفاده کنید