شرایط و قوانین ارسال حواله

۱- ارسال کلیه حواله ها در صرافی نوری منوط به انطباق کامل شرایط با مقررات و قوانین رسمی کشورهای مبدا، رابط و مقصد حواله می باشد.

 

۲- هر مشتری ارسال حواله می بایست با مطالعه دقیق بندهای قرارداد ارائه شده در صرافی و امضای آن، فرم مشخصات را پر نماید.که در این مورد شایان ذکر است مشتری باید با دقت کامل و صحیح این فرم را پر کند.
مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده در فرم های ارسال حواله و مدارک ارسالی به صرافی نوری با فرستنده حواله می باشد. در صورت هر گونه مغایرت و یا خطا، فرستنده موظف به پاسخگویی به مراجع مربوط و جبران خسارت های احتمالی می باشد.

 

۳- در صورت تفاوت نرخ ارز در زمان تکمیل فرم حواله با زمان دریافت وجه توسط صرافی تعیین نرخ نهایی و تبدیل برای آن حواله بر عهده صرافی می باشد.

 

۴- در صورت انصراف فرستنده از انجام حواله قبل از مرحله ارسال وجه به حساب مقصد، مبلغ واریزی اولیه پس از کسر ۱۰% خسارت انصراف حداکثر ظرف مدت ۳ روز به حساب فرستنده حواله برگشت داده خواهد شد. فرستنده حق انصراف، پس از ارسال حواله به حساب مقصد را از خود سلب می کند.

 

۵- مشتری موظف است بعد از ارائه فیش واریز توسط صرافی به مدت  پنج روز کاری تائیدیه نشستن به حساب و قابلیت برداشت وجه ارسالی حواله را به اطلاع صرافی برساند.
بدیهی است بعد از دادن تاییدیه توسط مشتری هیچگونه مسولیتی بر عهده صرافی نمی باشد .
لذا در به موقع دادن  تائیدیه و حصول‌اطمینان از دریافت وجه حواله خود دقت لازم را به عمل آورید.